JUGFET là gì? Nghĩa của từ jugfet

JUGFET là gì?

JUGFET“JUnction Gate Field-Effect Transistor” trong tiếng Anh.

JUGFET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JUGFET“JUnction Gate Field-Effect Transistor”.

JUnction Gate Field-Effect Transistor: Transistor hiệu ứng trường cổng JUnction.

Giải thích ý nghĩa của JUGFET

JUGFET có nghĩa “JUnction Gate Field-Effect Transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Transistor hiệu ứng trường cổng JUnction”.