JUO là gì? Nghĩa của từ juo

JUO là gì?

JUO“Joint Urban Operations” trong tiếng Anh.

JUO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JUO“Joint Urban Operations”.

Joint Urban Operations: Hoạt động đô thị chung.

Giải thích ý nghĩa của JUO

JUO có nghĩa “Joint Urban Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động đô thị chung”.