JW là gì? Nghĩa của từ jw

JW là gì?

JW“Jehovah's Witnesses” trong tiếng Anh.

JW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JW“Jehovah's Witnesses”.

Jehovah's Witnesses: Nhân chứng Giê-hô-va.

Giải thích ý nghĩa của JW

JW có nghĩa “Jehovah's Witnesses”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân chứng Giê-hô-va”.