JWARS là gì? Nghĩa của từ jwars

JWARS là gì?

JWARS“Joint Warfare System” trong tiếng Anh.

JWARS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JWARS“Joint Warfare System”.

Joint Warfare System: Hệ thống tác chiến chung.

Giải thích ý nghĩa của JWARS

JWARS có nghĩa “Joint Warfare System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tác chiến chung”.