JWP là gì? Nghĩa của từ jwp

JWP là gì?

JWP“Joint Warfare Publication” trong tiếng Anh.

JWP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JWP“Joint Warfare Publication”.

Joint Warfare Publication: Ấn phẩm về Chiến tranh chung.

Giải thích ý nghĩa của JWP

JWP có nghĩa “Joint Warfare Publication”, dịch sang tiếng Việt là “Ấn phẩm về Chiến tranh chung”.