JWST là gì? Nghĩa của từ jwst

JWST là gì?

JWST“James Webb Space Telescope” trong tiếng Anh.

JWST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JWST“James Webb Space Telescope”.

James Webb Space Telescope: Kính viễn vọng không gian James Webb.

Giải thích ý nghĩa của JWST

JWST có nghĩa “James Webb Space Telescope”, dịch sang tiếng Việt là “Kính viễn vọng không gian James Webb”.