JY là gì? Nghĩa của từ jy

JY là gì?

JY“Japanese Yen” trong tiếng Anh.

JY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JY“Japanese Yen”.

Japanese Yen: Yen Nhật.

Giải thích ý nghĩa của JY

JY có nghĩa “Japanese Yen”, dịch sang tiếng Việt là “Yen Nhật”.