K3U là gì? Nghĩa của từ k3u

K3U là gì?

K3U“I Love You” trong tiếng Anh.

K3U là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng K3U“I Love You”.

I Love You: Anh yêu em / em yêu anh.

Giải thích ý nghĩa của K3U

K3U có nghĩa “I Love You”, dịch sang tiếng Việt là “Anh yêu em / em yêu anh”.

Từ này dựa theo kiểu viết tượng hình mà ra, ta có thể hiểu theo cách diễn đạt sau: "I Love You" = "I <3 U" = "I<3U" = "K3U". Với <3 đại diện cho trái tim, mà trái tim thể hiện cho tình yêu thương.