K9 là gì? Nghĩa của từ k9

K9 là gì?

K9“Canine Police Unit” trong tiếng Anh.

K9 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng K9“Canine Police Unit”.

Canine Police Unit: Đơn vị cảnh sát Canine.

Giải thích ý nghĩa của K9

K9 có nghĩa “Canine Police Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị cảnh sát Canine”.