KAS là gì? Nghĩa của từ kas

KAS là gì?

KAS“Kashmiri language” trong tiếng Anh.

KAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KAS“Kashmiri language”.

Kashmiri language: Ngôn ngữ Kashmiri.
mã ISO 639-2: kas.

Giải thích ý nghĩa của KAS

KAS có nghĩa “Kashmiri language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Kashmiri”.