KAZ là gì? Nghĩa của từ kaz

KAZ là gì?

KAZ“Kazakhstan” trong tiếng Anh.

KAZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KAZ“Kazakhstan”.

Kazakhstan: Kazakhstan.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu KAZ viết tắt khác:

Kazakh language: Tiếng Kazakh.
mã ISO 639-2: kaz.

Giải thích ý nghĩa của KAZ

KAZ có nghĩa “Kazakhstan”, dịch sang tiếng Việt là “Kazakhstan”.