KBE là gì? Nghĩa của từ kbe

KBE là gì?

KBE“Knight Commander of the Order of the British Empire” trong tiếng Anh.

KBE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KBE“Knight Commander of the Order of the British Empire”.

Knight Commander of the Order of the British Empire: Hiệp sĩ Tư lệnh của Đế chế Anh.

Giải thích ý nghĩa của KBE

KBE có nghĩa “Knight Commander of the Order of the British Empire”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp sĩ Tư lệnh của Đế chế Anh”.