KCB là gì? Nghĩa của từ kcb

KCB là gì?

KCB“Khám chữa bệnh” trong tiếng Việt.

KCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KCB“Khám chữa bệnh”.

Khám chữa bệnh.

Giải thích ý nghĩa của KCB

KCB có nghĩa “Khám chữa bệnh” trong tiếng Việt.