KCMO là gì? Nghĩa của từ kcmo

KCMO là gì?

KCMO“Kansas City, Missouri” trong tiếng Anh.

KCMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KCMO“Kansas City, Missouri”.

Kansas City, Missouri: Thành phố Kansas, Missouri.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của KCMO

KCMO có nghĩa “Kansas City, Missouri”, dịch sang tiếng Việt là “Thành phố Kansas, Missouri”.