KCN là gì? Nghĩa của từ kcn

KCN là gì?

KCN“Khu công nghiệp” trong tiếng Việt.

KCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KCN“Khu công nghiệp”.

Khu công nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của KCN

KCN có nghĩa “Khu công nghiệp” trong tiếng Việt.