KDCN là gì? Nghĩa của từ kdcn

KDCN là gì?

KDCN“Kiểu dáng công nghiệp” trong tiếng Việt.

KDCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDCN“Kiểu dáng công nghiệp”.

Kiểu dáng công nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của KDCN

KDCN có nghĩa “Kiểu dáng công nghiệp” trong tiếng Việt.