KDDV là gì? Nghĩa của từ kddv

KDDV là gì?

KDDV“Kinh doanh dịch vụ” trong tiếng Việt.

KDDV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDDV“Kinh doanh dịch vụ”.

Kinh doanh dịch vụ.

Giải thích ý nghĩa của KDDV

KDDV có nghĩa “Kinh doanh dịch vụ” trong tiếng Việt.