KDĐV là gì? Nghĩa của từ kdđv

KDĐV là gì?

KDĐV“Kiểm dịch động vật” trong tiếng Việt.

KDĐV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDĐV“Kiểm dịch động vật”.

Kiểm dịch động vật.

Giải thích ý nghĩa của KDĐV

KDĐV có nghĩa “Kiểm dịch động vật” trong tiếng Việt.