KDHĐC là gì? Nghĩa của từ kdhđc

KDHĐC là gì?

KDHĐC“Kinh doanh hàng đa cấp” trong tiếng Việt.

KDHĐC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDHĐC“Kinh doanh hàng đa cấp”.

Kinh doanh hàng đa cấp.

Giải thích ý nghĩa của KDHĐC

KDHĐC có nghĩa “Kinh doanh hàng đa cấp” trong tiếng Việt.