KDL là gì? Nghĩa của từ kdl

KDL là gì?

KDL“Khu du lịch” trong tiếng Việt.

KDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDL“Khu du lịch”.

Khu du lịch.

Giải thích ý nghĩa của KDL

KDL có nghĩa “Khu du lịch” trong tiếng Việt.