KDN là gì? Nghĩa của từ kdn

KDN là gì?

KDN“Kinh doanh nhà” trong tiếng Việt.

KDN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDN“Kinh doanh nhà”.

Kinh doanh nhà.

Giải thích ý nghĩa của KDN

KDN có nghĩa “Kinh doanh nhà” trong tiếng Việt.