KĐS là gì? Nghĩa của từ kđs

KĐS là gì?

KĐS“Khu đường sông” trong tiếng Việt.

KĐS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KĐS“Khu đường sông”.

Khu đường sông.

Giải thích ý nghĩa của KĐS

KĐS có nghĩa “Khu đường sông” trong tiếng Việt.