KĐTM là gì? Nghĩa của từ kđtm

KĐTM là gì?

KĐTM“Khu đô thị mới” trong tiếng Việt.

KĐTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KĐTM“Khu đô thị mới”.

Khu đô thị mới.

Giải thích ý nghĩa của KĐTM

KĐTM có nghĩa “Khu đô thị mới” trong tiếng Việt.