KĐTNTL là gì? Nghĩa của từ kđtntl

KĐTNTL là gì?

KĐTNTL“Khu đô thị Nam Thăng Long” trong tiếng Việt.

KĐTNTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KĐTNTL“Khu đô thị Nam Thăng Long”.

Khu đô thị Nam Thăng Long.

Giải thích ý nghĩa của KĐTNTL

KĐTNTL có nghĩa “Khu đô thị Nam Thăng Long” trong tiếng Việt.