KE là gì? Nghĩa của từ ke

KE là gì?

KE“Knowledge Engineering” trong tiếng Anh.

KE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KE“Knowledge Engineering”.

Knowledge Engineering: Kỹ thuật tri thức.

Một số kiểu KE viết tắt khác:

Kinetic Energy: Động năng.

Kenya: Kenya.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của KE

KE có nghĩa “Knowledge Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật tri thức”.