KEDO là gì? Nghĩa của từ kedo

KEDO là gì?

KEDO“Korean Peninsula Energy Development Organization” trong tiếng Anh.

KEDO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KEDO“Korean Peninsula Energy Development Organization”.

Korean Peninsula Energy Development Organization: Tổ chức Phát triển Năng lượng Bán đảo Triều Tiên.

Giải thích ý nghĩa của KEDO

KEDO có nghĩa “Korean Peninsula Energy Development Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Phát triển Năng lượng Bán đảo Triều Tiên”.