KEN là gì? Nghĩa của từ ken

KEN là gì?

KEN“Kenya” trong tiếng Anh.

KEN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KEN“Kenya”.

Kenya: Kenya.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của KEN

KEN có nghĩa “Kenya”, dịch sang tiếng Việt là “Kenya”.