KEW là gì? Nghĩa của từ kew

KEW là gì?

KEW“Cool” trong tiếng Anh.

KEW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KEW“Cool”.

Cool: Tuyệt.
Từ này thường dùng để nói đến việc tán thành hoặc tỏ ý khen ngợi ai đó. Nó còn có kiểu viết khác mang nghĩa tương tự là "kewl".

Một số kiểu KEW viết tắt khác:

Kinetic Energy Weapon: Vũ khí năng lượng động học.

Giải thích ý nghĩa của KEW

KEW có nghĩa “Cool”, dịch sang tiếng Việt là “Tuyệt”.