KFC là gì? Nghĩa của từ kfc

KFC là gì?

KFC“Kentucky Fried Chicken” trong tiếng Anh.

KFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KFC“Kentucky Fried Chicken”.

Kentucky Fried Chicken: Gà rán Kentucky.

Giải thích ý nghĩa của KFC

KFC có nghĩa “Kentucky Fried Chicken”, dịch sang tiếng Việt là “Gà rán Kentucky”.