KFOR là gì? Nghĩa của từ kfor

KFOR là gì?

KFOR“Kosovo Force” trong tiếng Anh.

KFOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KFOR“Kosovo Force”.

Kosovo Force: Lực lượng Kosovo.

Giải thích ý nghĩa của KFOR

KFOR có nghĩa “Kosovo Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Kosovo”.