KFUPM là gì? Nghĩa của từ kfupm

KFUPM là gì?

KFUPM“King Fahd University of Petroleum & Minerals” trong tiếng Anh.

KFUPM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KFUPM“King Fahd University of Petroleum & Minerals”.

King Fahd University of Petroleum & Minerals: Đại học Dầu khí & Khoáng sản King Fahd.

Giải thích ý nghĩa của KFUPM

KFUPM có nghĩa “King Fahd University of Petroleum & Minerals”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Dầu khí & Khoáng sản King Fahd”.