KGO là gì? Nghĩa của từ kgo

KGO là gì?

KGO“Knight of the Guelphic Order of Hanover” trong tiếng Anh.

KGO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KGO“Knight of the Guelphic Order of Hanover”.

Knight of the Guelphic Order of Hanover: Hiệp sĩ của Guelphic Order of Hanover.

Giải thích ý nghĩa của KGO

KGO có nghĩa “Knight of the Guelphic Order of Hanover”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp sĩ của Guelphic Order of Hanover”.