KGR là gì? Nghĩa của từ kgr

KGR là gì?

KGR“Kelly Grove Racing” trong tiếng Anh.

KGR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KGR“Kelly Grove Racing”.

Kelly Grove Racing: Đua thuyền Kelly.

Một số kiểu KGR viết tắt khác:

Kampfgruppen.
KGr.

Kanumarla Gunda Reddy.

Kijereshi Game Reserve: Khu bảo tồn trò chơi Kijereshi.

Giải thích ý nghĩa của KGR

KGR có nghĩa “Kelly Grove Racing”, dịch sang tiếng Việt là “Đua thuyền Kelly”.