KGZ là gì? Nghĩa của từ kgz

KGZ là gì?

KGZ“Kyrgyzstan” trong tiếng Anh.

KGZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KGZ“Kyrgyzstan”.

Kyrgyzstan: Kyrgyzstan.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của KGZ

KGZ có nghĩa “Kyrgyzstan”, dịch sang tiếng Việt là “Kyrgyzstan”.