KHCN là gì? Nghĩa của từ khcn

KHCN là gì?

KHCN“Khoa học công nghệ” trong tiếng Việt.

KHCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHCN“Khoa học công nghệ”.

Khoa học công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của KHCN

KHCN có nghĩa “Khoa học công nghệ” trong tiếng Việt.