KHCO3 là gì? Nghĩa của từ khco3

KHCO3 là gì?

KHCO3“Potassium hydrogen carbonate” trong tiếng Anh.

KHCO3 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHCO3“Potassium hydrogen carbonate”.

Potassium hydrogen carbonate: Kali hydro cacbonat.

Giải thích ý nghĩa của KHCO3

KHCO3 có nghĩa “Potassium hydrogen carbonate”, dịch sang tiếng Việt là “Kali hydro cacbonat”.