KHĐT là gì? Nghĩa của từ khđt

KHĐT là gì?

KHĐT“Kế hoạch đầu tư” trong tiếng Việt.

KHĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHĐT“Kế hoạch đầu tư”.

Kế hoạch đầu tư.

Giải thích ý nghĩa của KHĐT

KHĐT có nghĩa “Kế hoạch đầu tư” trong tiếng Việt.