KHKD là gì? Nghĩa của từ khkd

KHKD là gì?

KHKD“Kế hoạch kinh doanh” trong tiếng Việt.

KHKD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHKD“Kế hoạch kinh doanh”.

Kế hoạch kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa của KHKD

KHKD có nghĩa “Kế hoạch kinh doanh” trong tiếng Việt.