KHKTHS là gì? Nghĩa của từ khkths

KHKTHS là gì?

KHKTHS“Khoa học kỹ thuật hình sự” trong tiếng Việt.

KHKTHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHKTHS“Khoa học kỹ thuật hình sự”.

Khoa học kỹ thuật hình sự.

Giải thích ý nghĩa của KHKTHS

KHKTHS có nghĩa “Khoa học kỹ thuật hình sự” trong tiếng Việt.