KHKTNN là gì? Nghĩa của từ khktnn

KHKTNN là gì?

KHKTNN“Khoa học kỹ thuật nông nghiệp” trong tiếng Việt.

KHKTNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHKTNN“Khoa học kỹ thuật nông nghiệp”.

Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của KHKTNN

KHKTNN có nghĩa “Khoa học kỹ thuật nông nghiệp” trong tiếng Việt.