KHKTNNMN là gì? Nghĩa của từ khktnnmn

KHKTNNMN là gì?

KHKTNNMN“Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam” trong tiếng Việt.

KHKTNNMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHKTNNMN“Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam”.

Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.

Giải thích ý nghĩa của KHKTNNMN

KHKTNNMN có nghĩa “Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam” trong tiếng Việt.