KHLS là gì? Nghĩa của từ khls

KHLS là gì?

KHLS“Khoa học lịch sử” trong tiếng Việt.

KHLS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHLS“Khoa học lịch sử”.

Khoa học lịch sử.

Giải thích ý nghĩa của KHLS

KHLS có nghĩa “Khoa học lịch sử” trong tiếng Việt.