KHS là gì? Nghĩa của từ khs

KHS là gì?

KHS“Không hiểu sao” trong tiếng Việt, “Potassium hydrosulfide” trong tiếng Anh.

KHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHS“Không hiểu sao”, “Potassium hydrosulfide”.

Không hiểu sao.
Dùng để nói đến sự thắc mắc, không hiểu về thứ (hoặc việc) gì đó.

Potassium hydrosulfide: Kali hydrosunfua.
Tên của một hợp chất vô cơ với công thức hóa học KHS.

Một số kiểu KHS viết tắt khác:

Kill himself / Kill herself: Anh ấy / cô ấy tự sát.

Kentucky Historical Society: Hội lịch sử Kentucky.

Kagman High School: Trường trung học Kagman.

Kasturba Health Society: Hiệp hội sức khỏe Kasturba.

Kingston High School: Trường trung học Kingston.

Giải thích ý nghĩa của KHS

VIỆT NGỮ.

KHS có nghĩa “Không hiểu sao” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

KHS có nghĩa “Potassium hydrosulfide”, dịch sang tiếng Việt là “Kali hydrosunfua”.