KHTN là gì? Nghĩa của từ khtn

KHTN là gì?

KHTN“Khoa học tự nhiên” trong tiếng Việt.

KHTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHTN“Khoa học tự nhiên”.

Khoa học tự nhiên.

Giải thích ý nghĩa của KHTN

KHTN có nghĩa “Khoa học tự nhiên” trong tiếng Việt.