KHXH là gì? Nghĩa của từ khxh

KHXH là gì?

KHXH“Khoa học xã hội” trong tiếng Việt.

KHXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHXH“Khoa học xã hội”.

Khoa học xã hội.

Giải thích ý nghĩa của KHXH

KHXH có nghĩa “Khoa học xã hội” trong tiếng Việt.