KIA là gì? Nghĩa của từ kia

KIA là gì?

KIA“Killed In Action” trong tiếng Anh.

KIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KIA“Killed In Action”.

Killed In Action: Bị giết trong hành động.

Giải thích ý nghĩa của KIA

KIA có nghĩa “Killed In Action”, dịch sang tiếng Việt là “Bị giết trong hành động”.