KIK là gì? Nghĩa của từ kik

KIK là gì?

KIK“Gikuyu language” trong tiếng Anh.

KIK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KIK“Gikuyu language”.

Gikuyu language: Ngôn ngữ Gikuyu.
mã ISO 639-2: kik.

Giải thích ý nghĩa của KIK

KIK có nghĩa “Gikuyu language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Gikuyu”.