KIT là gì? Nghĩa của từ kit

KIT là gì?

KIT“Keep In Touch” trong tiếng Anh.

KIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KIT“Keep In Touch”.

Keep In Touch: Giữ liên lạc.

Giải thích ý nghĩa của KIT

KIT có nghĩa “Keep In Touch”, dịch sang tiếng Việt là “Giữ liên lạc”.