KITECH là gì? Nghĩa của từ kitech

KITECH là gì?

KITECH“Korean Institute of Industrial Technology” trong tiếng Anh.

KITECH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KITECH“Korean Institute of Industrial Technology”.

Korean Institute of Industrial Technology: Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc.

Giải thích ý nghĩa của KITECH

KITECH có nghĩa “Korean Institute of Industrial Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc”.