KITT là gì? Nghĩa của từ kitt

KITT là gì?

KITT“Knight Industries Two Thousand” trong tiếng Anh.

KITT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KITT“Knight Industries Two Thousand”.

Knight Industries Two Thousand: Knight Industries Two Thousand.

Một số kiểu KITT viết tắt khác:

Knight Industries Three Thousand: Knight Industries Three Thousand.

Giải thích ý nghĩa của KITT

KITT có nghĩa “Knight Industries Two Thousand”, dịch sang tiếng Việt là “Knight Industries Two Thousand”.